תקנון תנאי שימוש באתר

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

אתר האינטרנט foodterminal.co.il (להלן ״האתר״) הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי עבור קבוצת זה סושי והמכיל בתוכו מידע בקשר עם החברות בקבוצה.
הנך מוזמן לקחת בו חלק וליהנות מהתכנים המוצגים באתר בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין קבוצת זה סושי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
קבוצת זה סושי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
הינך מסכים כי רשומות המחשב של קבוצת זה סושי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, לרבות המידע שבו, שיתוף התכנים, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
קבוצת זה סושי ומנהליה שומרים לעצמם את הזכות המלאה והבלעדית לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, מידע שיועלה לאתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג או יוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ״ל ומהווים קניינו הרוחני והבלעדי של האתר וקבוצת זה סושי, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
אין להפיץ (למעט תכנים אשר שיתופם הותר במסגרת האתר באופן מפורש), להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. בהתאם, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של קבוצת זה סושי ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין מפורשות אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לצד ג׳ ובמקרים אלו, השימוש בתכנים יהא בהתאם להוראות הבעלים ותנאי השימוש לו.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP או, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר אשר יהא מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר ו/או מנויים הרשומים באתר ו/או מנויי ה-״נייוזלטר״ (ככל שיהיה).
במקרים בהם מסיבות שאינן תלויות באתר ו/או בבעליו ו/או במנהליו, יעלה בידיו של צד ג׳ להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר, מנהליו, בעליו או צוות קבוצת זה סושי.
באפשרותנו להשתמש בנתונים שלך כדי ליצור עמך קשר לגבי המוצרים והשירותים שלנו וכן כדי לשלוח אליך מדי פעם גם מידע פרסומי שיווקי אחר והכל כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן.
המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא״ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס׳ 40) התשס״ח 2008.
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה – לקריאה נוספת, הינך מוזמן לקרוא את מדיניות השימוש בעוגיות בקישור שלהלן.
בכל עת שהינך עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת הינך מסכים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים ולבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל סוגיה או מחלוקת בקשר עם תקנון זה, ו/או האתר.
קבוצת זה סושי ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור הנמצא באתר, לא יחייב הדבר את קבוצת זה סושי ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
חזרה למעלה